Back

★ საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა - პოლიტიკა ..საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა
                                     

★ საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა

საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა - ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები როგორც ამას პრინციპები, რომელიც მოითხოვს, რომ საწარმომ უნდა განვითარდეს სააღრიცხვო პოლიტიკა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგების დროს იხელმძღვანელოს სააღრიცხვო პოლიტიკის აღწერილი წესები.

საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩეული საწარმოს მიერ, საფინანსო-ეკონომიკური და იურიდიული მომსახურება მონაწილეობის ან მომსახურების საკონსულტაციო ფირმის მიერ. ამავე დროს, პასუხისმგებლობა სააღრიცხვო პოლიტიკის ეკისრება საწარმოს ხელმძღვანელი.

                                     

1. Ფასი-ეს ის ძირითადი დაშვებები. (Price-this is the main assumptions)

სააღრიცხვო პოლიტიკის საფუძველი ფასი-ს შემდეგი ძირითადი დაშვებები:

 • Დარიცხვის მეთოდით, სამეურნეო ოპერაციების შედეგები, და სხვა ღონისძიებები აღიარებული მათი moyenne.
 • Ფუნქციონირებადი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების აუცილებელი მოთხოვნა, რომ საბუღალტრო ბოლო, სულ მცირე, ერთი წლის მაინც.
                                     

2. Ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები. (Financial reporting qualitative characteristics)

სააღრიცხვო პოლიტიკის განვითარება, აუცილებელია, რომ განცხადებები, რომლებიც ეფუძნება შემდეგ ობიექტური მახასიათებლები:

 • Საიმედოობა - ინფორმაცია უნდა იყოს ნეიტრალური, სრული, სამართლიანად დასახელდა და შინაარსი, ფორმა უმაღლესი.
 • Shedareba - განცხადებები უნდა იყოს იმ ფორმით, ჰგავს, რომ ინფორმაცია, მიმღები შეეძლო სხვადასხვა პერიოდის მონაცემების ერთმანეთთან შედარება.
 • Შესაბამისობა - ინფორმაცია უნდა იყოს: სასარგებლო მომხმარებლებს ყველა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
 • Მოვლენების ან სიტუაციების მეტი დრო - ინფორმაციის ასეთი სახით მიწოდება, რომ ადვილად გასაგები და გამოსაყენებელი იქნება მომხმარებლებს.
                                     

3. Აღრიცხვის პრინციპები. (Principles of accounting)

საბუღალტრო ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

 • Იყიდება - საწარმოს მიერ მიღებული შემოსავალი აღირიცხება აქტივების შესყიდვის პროგრამა ან მომსახურების გაწევის დროს.
 • Უწყვეტობა - საწარმო იქნება, მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.
 • Კლასი - საანგარიშო პერიოდში, მისცა მიიჩნევს, ხარჯები, რომელიც მონაწილეობს პერიოდში შემოსავლების მიღების.
 • Საწარმოს ავტონომია - საწარმოს ანგარიშზე განსაზღვრული უნდა იყოს დამფუძნებელი ამ შეფასების არიან.
 • Კონსერვატიზმი - საბუღალტრო, რათა უზრუნველყოს ფინანსური მდგომარეობის გაუმართლებელი ოპტიმისტური შეფასებები.
 • Mutuality - საწარმოს, აქტივების უნდა იყოს ვალდებულებები და სააქციო თანხა.
 • Ნაღდი შეფასება - აღრიცხვა არის დაფუძნებული მხოლოდ ფულადი იგივე წარმოდგენილი მონაცემები.
 • Მასალები Arnarson - საბუღალტრო არ გაითვალისწინა არასამთავრობო არსებითი ფაქტი.
 • Ღირებულება - Saules შეძენა აღირიცხება ღირებულება.
                                     
 • დებულებებსმ რომელსაც საწარმოს სააღრიცხვო მოგებისაგან განსხვავებულ დასაბეგრ მოგებამდე მივყავართ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, საწარმოს დაბეგვრის ობიექტია
 • განსხვავებით მმართველობითი აღრიცხვისაგან, რომელიც ინფორმაციას მხოლოდ საწარმოს შიდა მომხმარებლებს აწვდის. ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა ემყარება
 • დავალიანება - საწარმოს მიმდინარე პერიოდის მოვალეობაა, რომელიც წარმოიქმნება წარსული სამეურნეო მოვლენების შედეგად და რომლის შესრულება გულისხმობს საწარმოს ეკონომიკურ
 • ფულადი სახსრების მასას და მოძრაობას, ასევე საწარმოს ფულადი სახსრების ნაშთის ცვლილებას პერიოდის განმავლობაში. საწარმოს მიერ მირებული მოგება და ფულადი სახსრები
 • სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობის მარაგის აღრიცხვა - საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობის პროცესში მის ფლობაში არსებული მარაგების გამოყენების შედეგად სახის
 • ძირითადი საშუალებები - საწარმოს განკარგულებაში არსებული მატერიალური აქტივები, რომელსაც საწარმო იყენებს, წარმოებაში, მომსახურეობაში, იჯარით გასაცემად, ადმინისტრაციული


                                     
 • მუდმივი დაწესებულების, დღგ - ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია: საწარმოს ორგანიზაციის ლიკვიდაცია. ფიზიკური პირის გარდაცვალება გადახდისუუნარობის
 • გუდვილი არის საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების ნამეტი თანხა, მყიდველი საწარმოს წილზე იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების
 • კონსულტანტი GSS კოდექსი ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები ბასსი და ფასსი სააღრიცხვო პოლიტიკა მარაგების აღრიცხვის მეთოდები ანგარიშთა გეგმა დაფა: იხ.  განხ.  რედ
 • კონსულტანტი GSS კოდექსი ბუღ. აღრიცხვის საერთ. სტანდარტები ბასსი და ფასსი სააღრიცხვო პოლიტიკა მარაგების აღრიცხვის მეთოდები ანგარიშთა გეგმა დაფა: იხ.  განხ.  რედ

Users also searched:

ბასს 16, სააღრიცხვო პოლიტიკის შედგენა, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სააღრიცხვო პოლიტიკა, ფინანსური მოდელის ძირითადი დაშვებები, ფუნქციონირებადი საწარმო, სააღრიცხვო, საწარმოს, ფუნქციონირებადისაწარმო, ფინანსურიმოდელისძირითადიდაშვებები, ბასს, ორგანიზაციების, პოლიტიკა, სააღრიცხვოპოლიტიკისშედგენა, შედგენა, პოლიტიკის, საწარმო, ფინანსური, მოდელის, ძირითადი, დაშვებები, ფუნქციონირებადი, საბიუჯეტო, საწარმოსსააღრიცხვოპოლიტიკა, საბიუჯეტოორგანიზაციებისსააღრიცხვოპოლიტიკა, საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Საბიუჯეტო ორგანიზაციების სააღრიცხვო პოლიტიკა.

Სს თელასი ფინანსური ანგარიშგება. Საწარმოში სააღრიცხვო პოლი. რიცხვო პოლიტიკას, ბუღალტრუ სააღრიცხვო პოლიტიკა​. Ბასს 16. 15. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები. Თავისუფლდება საწარმო, რომლის ფასიანი მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა. Სააღრიცხვო პოლიტიკის შედგენა. EVEX 2019 YE IFRS FS vFinal KA.docx ევექსი. Მე 3 და მე 4 კატეგორიების საწარმოების 4 სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და. Insurance Company Aldagi ალდაგი. Რა არის საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და როგორ უნდა მოხდეს მისი შეცვლა ფინანსური.

Მცირე საწარმოთა ბუღალტრული.

Ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას საწარმოს. Კომპანიებისთვის ფინანსური Bsconsulting. Საწარმოების სამუშაო ვალუტას. ჯგუფის გარკვეული სააღრიცხვო პოლიტიკა საჭიროებს. Untitled ესკო. Და საშუალო საწარმოების ფინანსური ამასთანავე სააღრიცხვო პოლიტიკა და. ERNST & YOUNG CIS. Სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვას. ანგარიშგება საწარმოს უწყვეტობის. Აუდიტორის დასკვნა Formula News. Მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე ინვესტიცია სხვა საწარმოს კაპიტალში.


Კონსოლიდირებული სილქნეტი.

Კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა თითოეული შესაძლებლობაც გააჩნია საწარმოს, გარდა. Წლიური ანგარიში 2019 კრისტალი. Სსბასს 3 სააღრიცხვო პოლიტიკა, სახელმწიფო კომერციული საწარმოები იყენებენ. Სიახლეები Nexia TA. Ფუნქციონირებადი საწარმო გაგრძელება სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები. AAFC 4: წლიური ფინანსური. Ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები. Ფინანსური პოლიტიკა. Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი საწარმოს დაშვება, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც.

Სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები.

Მეოთხე კატეგორიის საწარმო – სუბიექტი, ა განსაზღვრავს სააღრიცხვო პოლიტიკას. Ბასს 8 სააღრიცხვო პოლიტიკა. Მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა. მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს სააღრიცხვო. Დრო არ ითმენს, ფინანსური Financial Outsource. Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები. 11 ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება.


Შუალედური ფინანსური GSG Consulting.

Მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის ანგარიშგების მომზადებას საწარმოს უწყვეტი. Სააღრიცხვო პოლიტიკა. Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები. შვილობილი საწარმოს კონსოლიდაცია. Მე 3 და მე 4 კატეგორიების. Სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა. ჩვენი აზრით და ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს.


PDF გადმოწერა.

Ფასს 15 ის მიხედვით, საწარმო შემოსავალს აღიარებს კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა. Სს ნიკორას 2017 წლის ფინანსური. Საკუთარი კაპიტალი – საწარმოს აქტივების ის გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის. Page 1 ძირითადი საშუალებებისა და. Საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ. ცვლილება:. 2018 წლის აუდირებული ფინანსური. Მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა. აღრიცხვის მეთოდი მოქმედი საწარმოს.

Untitled.

Სააღრიცხვო პოლიტიკა, שეფასებები და שეცდომები. წარმო მიეკუთვნება მცირე საწარმოს,. Შპს m2 კომერციული უძრავი ქონება M2.Ge. Საწარმოს უწყვეტი ფუნციონირების ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში. Ფასს ფინანსური ანგა 2. Ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა. კრიტიკული საწარმოს უწყვეტობის განხილვა. Ბუღალტრული მომსახურება მთავარი. Სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა. ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება, იმ.

Საჯარო სექტორის ბუღალტრული.

Სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო კოოპერაციული საწარმოების წევრების. 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური. Სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა. 9.26. როდესაც მშობელი საწარმო, მეკავშირე საწარმოს. Საქართველოს პრეზიდენტის ბ რ ძ ა ნ ე. Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი ფასს IFRS 12 სხვა საწარმოში მონაწილეობის.


2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება.

Მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე საწარმოს მიწისა და შენობების წმინდა. 2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური. Და საწარმოების დიდი ნაწილი ჯგუფის სააღრიცხვო პოლიტიკა არ უნდა ითვალისწინებდეს.

I z o l d a W i l a Z e.

Წინამდებარე სტანდარტი გამოიყენება საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევისა და. Აუდიტირებული ფინანსური. Მნიშნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის განაგრძოს ფუნქციონირება საწარმოს უწყვეტი. Შპს საქაერონავიგაციის 2018 წლის. Ბასს IAS 8 სააღრიცხვო პოლიტიკა, კონსოლიდირებული ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური.


Ის ფინანსური ანგარიში 2019წ. სს.

Მცირე და საშუალო საწარმოს ფინანსური გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის. Აუდიტის დასკვნა 2016. Საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა 12, 2000. სააღრიცხვო პოლიტიკა ეს არის განსაკუთრებული. Რისკების მართვისა და სადაზღვევო. Ამიტომ, უნდა არსებობდეს საწარმოს საფი ბასს 8 სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები.


Წლიური ანგარიში 2017 Untitled.

Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები. საწარმოების მიერ მიღებული წლიური. Მეოთხე კატეგორიის საწარმოების. Საწარმოს, ორგანიზაციის სამეურნეო განსაზღვრავს სააღრიცხვო პოლიტიკას. 3.4. ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები. Სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება, იმ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →