Back

★ სამართალი - სამართალი ..                                               

აპელაცია

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მიმართვა, უმაღლესი სასამართლო, რომელსაც უფლება აქვს, არსებითად განიხილოს საქმე და გამოიტანოს გადაწყვეტილება. საქართველოში, საოლქო სასამართლო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უზენაესი სასამართლოების სამოქმედო სააპელაციო პალატის არიან სააპელაციო წესით განიხილავს რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება და საჩივარი.

                                               

კასაცია

კოსტა - საპროცესო კანონი, რომელიც გამოიხატება, სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენის ან გადაწყვეტილების გასაჩივრების და gadasinjos უმაღლესი სასამართლოს. კოსტა ასევე განიხილება არჩევნების ოფსეტური არა არჩევნები და მათ გაუქმება კონსტიტუციის და საარჩევნო კანონის გადაცდომა.

                                               

გირავნობის კანონი ერეკლე II-ისა

გირავნობის კანონი, ერეკლე II - საგანგებო განკარგულება, რომელიც არეგულირებს აღა Mohammad-Hannigan 1795 წელს თბილისი არიან და დამწვრობის შემდეგ, წარმოშობის სადავო საკითხები პირობა დადო, სახლები და განხილვა. გამოქვეყნდა ერეკლე II-მ ქალაქის ჩინოვნიკები "თანდასწრებით" სახლი და ვალის შემცირება 1/4 ზეგანაკვეთური. დამწვარი დადო ტავერნა ის უნდა აღვადგინოთ, მიუხედავად იმისა, რომ დამგირავებელი სესხის სრულად ჟესტი. კანონი ხელს უწყობს ქალაქის აღორძინების.

სამართალი
                                     

★ სამართალი

სამართალი - ბუნება გამოწვეული ადამიანების უფლებებისა და მოვალეობების განსაზღვრის soodsad ქცევის წესების ერთობლიობა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სისტემა, რომელიც ხასიათდება normativa, ფორმალური gansazrvros, დები, და მათი შესრულება სახელმწიფოებრივი ზემოქმედებით არის უზრუნველყოფილი.

                                     

1. Კანონი ფილიალი. (Law branch)

 • Სამოქალაქო სამართალი. (ᲡMocoloco law)
 • Შრომის სამართალი. (ᲨRoman law)
 • Ეროვნული სამართლის. (ᲔOnal law)
 • Კერძო სამართლის. (ᲙEuro law)
 • Სავაჭრო სამართალი. (ᲡAlvaro law)
 • Კონსტიტუციური კანონი. (ᲙConstitute in law)
 • Საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის.
 • Საჯარო სამართლის. (ᲡAgro law)
 • Საქართველოს კონსტიტუცია, 2004 წლის 7 თებერვალს, მდგომარეობა არის.
 • Სისხლის სამართლის. (ᲡAnalysis of blood law)
 • Ადმინისტრაციული სამართალი. (ᲐAdministrative law)
 • Საპროცესო სამართლის. (ᲡProcess law)
 • Საერთაშორისო სამართალი. (ᲡInternational law)

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი, საერთაშორისო საჰაერო სამართალი, საერთაშორისო საზღვაო სამართალი, საერთაშორისო კოსმოსური სამართალი, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი, საერთაშორისო სისხლის სამართალი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, ევროპის კავშირის სახალხო სამართალი დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი

 • Საერთაშორისო საჯარო სამართალი. (ᲡInternational public law)
 • Საერთაშორისო კერძო სამართალი. (ᲡInternational private law)
                                     

2. Სასამართლო დაწესებულებების. (Judicial institutions)

 • Საკონსტიტუციო სასამართლო. (ᲡConstitution Court)
 • Რაიონული სასამართლო. (ᲠIn the court)
 • Რაიონული სასამართლო. (ᲠIn the court)
 • Საარბიტრაჟო სასამართლოს. (ᲡArbitrage court)
 • Უზენაესი სასამართლოს. (ᲣSenate of the court)
 • Სასამართლო. (ᲡSasamartlo)
 • Პროკურატურა. (ᲞProkuratura)
 • Რეგიონული პროკურატურის. (ᲠRegional prosecutors office)
 • Გენერალური პროკურატურის. (ᲒGeneral prosecutors office)
 • Სამხედრო პროკურატურა. (ᲡAmero prosecutors office)
                                     

3. Რესურსები ინტერნეტში. (Resources on the internet)

 • Სრული საკანონმდებლო ბაზა საარქივო 2006-12-12 დროს Wayback მანქანა.
 • Საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა. (ᲡGeorgian young lawyers)
 • Საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის.
                                     
 • სამართალი ბატონისშვილის ვახტანგისა ვახტანგ VI - ის განმგებლობაში შედგენილი კოდექსი, ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულის, ანუ კორპუსის, დამაგვირგვინებელი
 • წიგნი სამართლისა კაცთა შეცოდებისა ყოვლისავე, ბექას და აღბუღას სამართალი ძველი ქართული კანონმდებლობის ძეგლი. შედგენილია XIII - XIV საუკუნეებში. შეტანილია
 • სამოქალაქო სამართალი - სამართლის დარგი, რომელიც არეგულირებს სამართლებრივად თანასწორი სუბიექტების ფიზიკური და იურიდიული პირების ურთიერთობებს. სამოქალაქო
 • სამართალი ბერძული ბერძნულ - რომაული ბიზანტიური სამართლის ქართული ვერსია, ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულში მეორე ნაწილად შეტანილი საკანონმდებლო
 • სისხლის სამართალი - სამართლის ერთ - ერთი დარგი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება ითვლება დანაშაულად. ასევე თითოეული დანაშაულისათვის აწესებს შესაბამის
 • სამართალი ბატონისშვილის დავითისა - ქართული სამართლის კოდიფიკაციის პროექტი, რომელიც შეადგინა დავით ბატონიშვილმა XIX საუკუნის დასაწყისში. სამართალი ბატონისშვილის
 • საერთაშორისო სამართალი - სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობათა სფეროში მოქმედი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც აღიარებულია სახელმწიფოთა და საერთაშორისო სამართალის
 • სალიკური სამართალი ლათ. lex Salica ეს სახელი წარმოდგება სალიელი ფრანკებისაგან. ფრანკები ორ დიდ ტომობრივ გაერთიანებად იყოფოდნენ სალიელ სალი კელტურად
 • სამოქალაქო სამართალი - სამართალი რომელიც შემდეგი ნაწილებისგან შედგება: ზოგადი საკითხები სახელშეკრულებო სამართალი საკორპორაციო სამართალი საოჯახო სამართალი მემკვიდრეობითი
 • კანონი და სამართალი - ქართული პოლიტიკური პარტია, რომელიც 2019 წლის 10 მარტს დაფუძნდა. პარტიის ლიდერია თაკო ჩარკვიანი. პარტიის თანადამაარსებლები არიან:
 • ვალდებულებითი სამართალი წარმოადგენს სამოქალაქო - სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობას, რომელიც არეგულირებს ქონების გადაცემასთან, სამუშაოს შესრულებასთან, მომსახურების
 • ბიზანტიური სამართალი ბიზანტიის იმპერიის სამართალი VI - XV საუკუნეებში, იგი არის ბიზანტიური საზოგადოების მოთხოვნილებათა შესაბამისად გადამუშავებული რომის


                                     
 • ხალხის სამართალი - მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობა. ავტორმა ის 1906 - 1908 წლებში, ევროპაში მოგზაურობის დროს, ჟენევაში დაწერა. მოთხრობის სიუჟეტი სოფელში ვითარდება
 • ანგლო - ამერიკული სამართალი ინგლ. Common Law აგრეთვე ცნობილი როგორც საერთო სამართალი არის ეროვნული სამართლებრივი სისტემების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს
 • სამოქალაქო სამართალი სისხლის სამართალი ადმინისტრაციული სამართალი
 • საერთაშორისო საზღვაო სამართალი - საერთაშორისო საჯარო სამართლის ნაწილი, რომელიც არეგულირებს სახელმწიფოთა იურისდიქციის ფარგლებს საერთაშორისო ზღვებსა და
 • საერთაშორისო საჰაერო სამართალი - საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, რომელიც საჰაერო სივრცის გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს
 • საერთაშორისო კერძო სამართალი - სამართლის დარგი, რომელიც სწავლობს, თუ რომელი ქვეყნის სამართალი უნდა იქნეს გამოყენებული უცხო ელემენტით დატვირთული კეროძსამართლებრივი
 • საქართველოს საჰაერო სამართალი - საჰაერო სივრცით სარგებლობასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობაა. იგი მოიცავს
 • სამართალი სომხური - ძველი სომხური სამართლის ქართული ვერსია, ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულში მესამე ნაწილად შეტანილი საკანონმდებლო ძეგლი. ვახტანგ
 • ბუნებითი სამართალი ლათ. ius naturale, lex naturalis წარმოადგენს სამართლებრივ სისტემას, რომლის ლეგიტიმაციაც მომდინარეობს ადამიანის ბუნებაზე დაკვირვებით
                                     
 • სამპარავთმეძებლო სამართალი გაერთიანებული ფეოდალური საქართველოს სასამართლო - სამძებრო დაწესებულება, რომელიც სპეციალურად იყო შექმნილი მპარაობის წინააღმდეგ
 • ჩინშის სამართალი - ფეოდალური სამართლის ინსტიტუტი, რომელიც ევროპის ქვეყნებში XII - XIV საუკუნეებში ჩამოყალიბდა. განსაზღვრავდა მიწით სარგებლობის სამუდამო
 • მთავარი სტატია: ანგლო - ამერიკული სამართალი ანგლო - ამერიკული სამართალი ინგლ. Common Law აგრეთვე ცნობილი როგორც საერთო სამართალი არის ეროვნული სამართლებრივი
 • ბაგრატ კურაპალატის სამართალი - ვახტანგ VI - ის სამართლის წიგნთა კრებულის ნუსხებში შეტანილი, ბექასა და აღბულას სამართლის წიგნს დართული კანონები. მისი შემდგენლის
 • მოქმედება. ბოლონიის უნივერსიტეტში იურიდიულ განათლებას საფუძვლად დაედო რომის სამართალი იმავდროულად ჩაეყარა საფუძველი კანონიკურ სამართალსაც, რომელსაც არ ჰქონდა
 • საკანონმდებლო ძეგლს: სამართალი მოსესი სამართალი ბერძნული სამართალი სომხური სამართალი კათალიკოსთა სამართალი მეფის გიორგისა სამართალი აღბუღასი სამართალი ბატონისშვილის
 • შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი საარჩევნო სამართალი საქართველოს საგადასახადო სამართალი საკანონმდებლო ტექნიკა
 • ქმედუნარიანობის მომწესრიგებელი ნორმები სანივთო სამართალი ვალდებულებითი სამართალი საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი მთავარი სტატია: დიგესტები. დიგესტები
 • საერთაშორისო სამართალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საგნები: საერთო სამართალი ადმინისტრაციული სამართალი საერთაშორისო სამართალი საზღვაო სამართალი საკონსტიტუციო
                                               

აგორანომოსი

Agronomos - საგანგებო თანამდებობის პირები ძველ საბერძნეთში. ენიჭება Savarese წესრიგის დაცვის, ისე-საზომი ექსპერტიზის საფასური აკრეფით, სავაჭრო გემების კონტროლი. იყო არჩევის შესახებ ბევრი. ატიკა 10 agronomos იყო: 5-სახელმწიფო ათენში და 5 დააჭირეთ.

Users also searched:

ბუნებითი სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, სამართალი განმარტება, სამართალი დასაქმება, სამართალი თსუ, სამართალი პროფესია, სამართალი ფაკულტეტი, სისხლის სამართალი, სამართალი, ბუნებითი, პროფესია, სისხლის, ფაკულტეტი, განმარტება, საერთაშორისო, დასაქმება, ბუნებითისამართალი, სამართალიპროფესია, სისხლისსამართალი, სამართალიფაკულტეტი, სამართალიგანმარტება, სამართალითსუ, საერთაშორისოსამართალი, სამართალიდასაქმება,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Სამართალი თსუ.

Სისხლის სამართალი. Სამართლის სკოლა ამზადებს კრიტიკულად მოაზროვნე იურისტებს. სამართლის სკოლის. Სამართალი ფაკულტეტი. Სამართლის საგანმანათლებლო. Ირმა გელაშვილი სამართლის დოქტორი ივანე ჯავახიშვილს სახელობის თბილისის.

Სამართალი პროფესია.

Სამართლის საგანმანათლებლო Untitled. Სამართლიანობა და სამართალი არსებობენ თუ არა იურიდიული ძალის სამართლის ნორმას,.


Სამართალი განმარტება.

Სამართალი გრიგოლ რობაქიძის. Სახელმწიფო და სამართალი საიტის აღწერა. Სამართალი დასაქმება. Სანივთო სამართლის Untitled. Სამართლის სკოლის შესახებ. TOU ს სამართლის სკოლა 2002 წლიდან, უნივერსიტეტის. Საერთაშორისო სამართალი. Სამართალი Archives 1TV. Სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. ✖. გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები. გამოწერა.

Სისხლის სამართალი.

Სამართლის სკოლა თბილისის ღია. Საოჯახო სამართალი. როგორ ხდება ქორწინების რეგისტრაცია?. ქორწინების რეგისტრაცია. Სამართალი ძალიან მოკლე შესავალი. Სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია სტუდენტს მისცეს არა მხოლოდ სრული. Საქართველოს უნივერსიტეტი. Ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი, როგორც ცალკე დისციპლინა, მხოლოდ ეხლა ყალიბდება.


Ჯანდაცვის სამართალი GLCC Law Firm.

Პრაქტიკული სამართალი მოსწავლის წიგნი პრაქტიკული სამართალი მასწავლებლის წიგნი. Ფინანსური სამართალი Demir Ltd. Მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის დოქტორი Doctor Of Law. სწავლის საფასური: 3500 ლარი​. Სამოქალაქო სამართალი OK&CG. I. სფეროს აღწერა. სამართალი აწესრიგებს ინდივიდთა თანაცხოვრებას. მისი დანიშნულებაა. Სამართალი ბუნებაში არსებული. Სამართალი, რომლებიც წარმოიშვნენ სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია ზ ო გ ა დ ი ხ ა ს ი. Სისხლის სამართალი და ადამიანის. Მედია სამართალი. მაუწყებლობის სფეროში მუდმივმოქმედ კომისიასთან დაკავშირებული​.


Სამართალი გორის სახელმწიფო.

Სააღსრულებო სამართალი. სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის. Სამართალი ელექტრონული ბიბლიოთეკა. Სამართლის სკოლის მიზანია, უმაღლესი იურიდიული განათლების თითოეულ საფეხურზე. Საოჯახო სამართალი. Ჯანდაცვის სამართალი. Healthcare Law. შრომითი ხელშეკრულების მათ შორის კოლექტიური. Სამართალი და მართლმსაჯულება. Სამართალი. სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. სილაბუსები: კერძო.

Საერთაშორისო სამართალი ჯეოქეისი.

Ინტერესი სამართლისადმი უხსოვარი დროიდან მომდინარეობს. რა არის. სამართალი?. Საერთაშორისო სამართალი. Სამართლის მიმართულებით, ადვოკატი. This textbook is made possible by the generous support of the American people through the. Სამართალი GIPA. Პროგრამის მიზანია ინდივიდის თვალსაწიერის გაფართოება სამართლის მნიშვნელობის.

Ადმინისტრაციული სამართალი.

Ზოგადი სამოქალაქო სამართალი სანივთო და სახელშეკრულებო სამართალი კორპორაციული. Სამართლის სკოლა თავისუფალი. 5 ნოემბერი 2020. მიმდინარეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ​სისხლის სამართალი. Სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა. Სამართლის სწავლება მოსწავლეებისათვის საკმაოდ შრომატევადი, მაგრამ მნიშვნელო. Სამოქალაქო სამართალი. Საერთაშორისო კერძო სამართალი არეგულირებს ინდივიდების უფლებებსა და მოვალეობებს.


Სამართლის სახლი: იურიდიული.

Კურსი, სახელად სამშენებლო სამართალი სანებართვო საკითხები, მოიცავს სამშენებლო. Სამოქალაქო სამართალი GLCC Law Firm. Პროგრამის სახელწოდება: სამართალი LAW ხარისხი: სამართლის ბაკალავრი Bachelor of Law. Სააღსრულებო სამართალი – Legal Development. Პანდემიითა თუ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებებით, რთული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური.

Სწრაფი სამართალი Forbes Georgia.

Შრომის სამართალი. შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები კომპლექსური ხასიათისაა. Საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ. Ვლადიმერ კაკაბაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე. ლაშა ქოჩიაშვილი​. Სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო. Სამოქალაქო სამართალი ეს არის სამართლის დარგი, რომელიც პირთა თანასწორობაზე. Დანართი N3 პროექტი სამართლის. Ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა.


Საპროცესო შეთანხმება.

Ევა გოცირიძე სამართლის დოქტორი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული. Სამართალი sdasu. Მიღების წინაპირობები სამართლის საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის,. Მემკვიდრეობის! საქართველოს. Საგადასახადო სამართლის, კომერციული სამართლის, ვალდებულებათა კანონის, შრომის​.


Სამშენებლო სამართალი ICCA.

Საბანკო სამართალი და შესაბამისობა. სტუდენტური პროგრამა განკუთვნილია შენთვის, თუ. Corpus Juris. Სამართალი შეისწავლის სოციალური წესრიგის ფორმალური შენარჩუნების. Სახელმწიფო და სამართალი ეროვნული. Გერმანულ ადმინისტრაციულ სამართალში. ადმინისტრაციული სამართალი. 2011 წელი მარტი. Სამართალი კავკასიის უნივერსიტეტი. National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library Iveriel, you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →